PRIVACYVERKLARING VLASTUIN GROEP

Versie 1 (31/3/2022)

 

1. INLEIDING

Welkom bij de privacyverklaring van de Vlastuin Groep. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden. Tevens informeren wij u over uw privacy-rechten. 

Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Ook in samenhang met eventuele andere privacy documenten, die wij in een specifiek geval verstrekken, wanneer wij persoonlijke data van u verzamelen of verwerken. Op die manier bent u volledig op de hoogte van de manier waarop en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op en is geen vervanging van mogelijk al bestaande door ons gehanteerde privacy documentatie.

 

2. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN 

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken, met uitzondering van bij ons werkzame personen. Deze verklaring is derhalve van toepassing op:

– onze klanten en andere relaties;

– bezoekers van onze website (inclusief onze webshops);

– ontvangers van onze nieuwsbrieven, e-mails en andere communicatie;

– bezoekers en deelnemers van door ons georganiseerde bijeenkomsten en andere events; en

– alle andere personen, die contact met ons opnemen of van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op onze werknemers, uitzendkrachten, sollicitanten of bestuurders. Voor deze personen hanteren wij een aparte interne privacy verklaring.

Verwerkingsverantwoordelijke
De Vlastuin Groep bestaat uit verschillende vennootschappen, waaronder

 • Vlastuin CDI B.V. (KvK-nummer 3217669);
 • Mr. Flexx Solutions B.V. (KvK-nummer 84848448); en
 • Vlastuin CDI Beheersmaatschappij B.V. (KvK-nummer 32069616).

Deze privacy verklaring is gemaakt namens de gehele Vlastuin Groep. In dit document bedoelen wij met “Vlastuin”, “wij”, “ons” of “onze” de desbetreffende vennootschap in de Vlastuin Groep, die in het desbetreffende geval verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hieronder ziet u welke vennootschap ieder van onze websites exploiteert en daarvoor als verwerkingsverantwoordelijke moet worden aangemerkt:

Privacy contact persoon en onze contactgegevens
Wij hebben een privacy contactpersoon aangesteld, die verantwoordelijk is voor de beantwoording van vragen over deze privacyverklaring. Indien u vragen heeft over onze privacyverklaring, inclusief als het gaat om verzoeken ten aanzien van uw privacy-rechten, verzoeken wij u contact op te nemen met deze contactpersoon via onderstaande contactgegevens:

Mevrouw Leonie Jekel
Vlastuin Groep privacy contactpersoon
Guldenhoflaan 25, 3743 AS Baarn (Nederland)
Tel: + 31 35 548 87 30
Email: info@vlastuincdi.com

Klachten
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u daarover contact met ons op te nemen, zodat wij met u naar een oplossing kunnen zoeken. U heeft op grond van de privacywetgeving altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen van deze privacy verklaring en update van uw gegevens
Onze privacy verklaring kan worden aangepast aan de ontwikkelingen op het gebied van de privacy wetgeving. U kunt contact met ons opnemen voor de toezending van eventuele eerdere versies van deze privacyverklaring. 

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens, die wij van u hebben, accuraat en up to date zijn. Wij verzoeken u derhalve om eventuele wijzigingen tijdig aan ons door te geven.

Links naar derden
Onze website bevatten links naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Wanneer u op zo’n link klikt of anderszins een verbinding naar een website van een derde tot stand brengt, kan het zijn dat derden cookies op uw apparaat plaatsen of uw gegevens verzamelen of delen met anderen. Wij hebben hier geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de websites van derden en hun privacyverklaring. Wanneer u onze website verlaat, raden wij aan om de privacy- en cookieverklaring te lezen van iedere website die u vervolgens bezoekt.

Onze websites kunnen de volgende links naar derden bevatten:

www.bufferz.nl en www.mrflexx.com: LinkedIn, Twitter, You Tube and Mailchimp.

www.vlastuincdi.com: LinkedIn, Facebook, Twitter, You Tube and Mailchimp.

 

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Onder persoonsgegevens of persoonlijke informatie wordt verstaan iedere informatie over een natuurlijke persoon, waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Dit is niet het geval wanneer de die identificeerbaarheid verwijderd is (bijvoorbeeld ingeval van anonieme data).

Wij kunnen de volgende verschillende typen van persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, bewaren en overdragen:

 • Identificatiegegevens: uw bedrijfsnaam, BTW nummer, voor-, achter-, en gebruikersnaam of zoiets dergelijks, titel en geslacht.
 • Contactgegevens: factuur- en leveringsadres, emailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer en betaalkaartgegevens en de uitkomst van een kredietcontrole.
 • Transactiegegevens: informatie over betalingen aan en van u en ten aanzien van eventuele producten of diensten, die u van ons hebt afgenomen.
 • Technische gegevens: IP adres, logingegevens, browser versie en type, tijdzone instellingen en locatie, browser plug-in types en versies, operating system en platform en andere technologie op het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken.
 • Profielgegevens: uw gebruikersnaam en paswoord, aankopen of orders, uw interesses, voorkeuren, feedback en surveyinformatie.
 • Gebruikersgegevens: informatie over uw gebruik van onze website, producten en diensten.
 • Marketing en communicatie gegevens: uw voorkeuren aangaande de ontvangst van onze marketing en die van bij ons betrokken derden partijen en de wijze waarop uw met ons communiceert.

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook Geaggregeerde gegevens voor verschillende doeleinden, zoals statistische of demografische data. Dit soort gegevens kunnen afkomstig zijn van uw persoonsgegevens. Het betreft hier echter wettelijk gezien geen persoonsgegevens, omdat in dit geval uw identiteit niet direct of indirect kan worden achterhaald. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw Gebruikersgegevens aggregeren om het percentage bezoekers van een bepaalde website of onderdeel van de webshop te berekenen. Wanneer wij Geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens waardoor wij u wel direct of indirect kunnen identificeren, zullen wij de gecombineerde gegevens behandelen als persoonsgegevens en verwerken in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands ras, afkomst, godsdienst of levensovertuiging, seks leven of voorkeur, politieke mening, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, strafrechtelijke verleden of genetische en biometrisch gegevens.

Voor de bezoekers van ons bedrijfspand: wij maken gebruik van videocamerabewaking om personen te zien en vast te leggen die zich op ons terrein bevinden. Wij doen dit om een veilige omgeving voor onze medewerkers en bezoekers te waarborgen en ter voorkoming van criminaliteit. De door deze camera’s vastgelegde beelden worden door ons bewaard. Wij bewaren deze gegevens niet voor onbepaalde tijd; de beelden zullen permanent worden vernietigd zodra er geen reden meer is om deze te bewaren. Zodra de beelden (in welke format dan ook) niet meer nodig zijn, zullen deze permanent en veilig worden gewist. Neem gerust contact op met onze privacy contactpersoon als u meer informatie hierover wenst.

Onze producten en websites (inclusief onze webshops) zijn niet bedoeld voor kinderen en daarom verzamelen wij niet bewust informatie over minderjarigen.

 

4. HOE VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens van u verzamelen, bijvoorbeeld door:

 • Directe interactie: Het kan zijn dat u ons Identificatie-, Contact- of Financiële gegevens verstrekt door het invullen van formulieren of wanneer u communiceert met ons via de post, telefoon, email of anderszins. Denk hierbij aan persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u
 • om ons producten of diensten vraagt;
 • onze leverancier wordt;
 • ons ontmoet of wanneer u contact heeft met onze klantenservice;
 • een account bij ons aanmaakt (bijvoorbeeld in de webshop);
 • zich abonneert op een dienst of publicatie;
 • vraagt om de toezending van marketing;
 • deelneemt aan een wedstrijd, actie of onderzoek; of
 • ons feedback geeft of contact met ons opneemt.

Houdt er rekening mee dat wij in voorkomende gevallen ons contract met u niet kunnen uitvoeren of geen overeenkomst met u kunnen aangaan, wanneer u bepaalde informatie niet verstrekt die wij moeten verzamelen krachtens wettelijke regeling of uit hoofde van een overeenkomst met u (bijvoorbeeld om u bepaalde goederen en diensten te kunnen leveren).

 • Geautomatiseerde technologie of interactie: Tijdens uw interactie op onze website, kunnen wij automatisch Technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfgedrag en patronen. Wij verzamelen dit soort data via cookies (zie verderop) en vergelijkbare technologieën.
 • Derden en publiek toegankelijke bronnen: Het kan zijn dat wij persoonsgegevens van u verzamelen afkomstig van derden en publiek toegankelijke bronnen, zoals:
 • Technische gegevens van analytische dienstverleners, advertentie netwerken, sociale netwerken en zoekdiensten (zoals Google, Twitter, Instagram en Facebook);
 • Contact, Financiële en Transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en leveringsdiensten (bijvoorbeeld Klarna);
 • Identificatie en Contact gegevens van publiek toegankelijke bronnen (zoals de Kamer van Koophandel).

 

5. RECHTSGRONDEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen uw gegevens doorgaans alleen gebruiken op een of meer van de onderstaande wettelijke gronden:

 • om een overeenkomst waarin u ons een opdracht hebt verstrekt uit te kunnen voeren;
 • wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen; en
 • voor het nakomen van eventuele wettelijke verplichtingen, die op ons rusten;

Uitvoering van een overeenkomst: het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u of om op uw verzoek actie te ondernemen voordat zo’n overeenkomst wordt aangegaan.

Gerechtvaardigd belang:  wanneer een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om onze activiteiten te verrichten dan wel onze doelstelling te verwezenlijken zodat wij u een zo goed mogelijk product of dienst kunnen leveren. Wij zullen rekening houden met en – voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang – een afweging maken ten aanzien van de mogelijke impact daarvan voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten. Wij zullen geen gebruik van uw persoonlijke gegevens maken voor activiteiten waarbij onze belangen ondergeschikt zijn aan de mogelijke impact voor u (tenzij wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen of een en ander op grond van een wettelijke regeling wel is toegestaan). Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen als u meer informatie over dit onderwerp wenst.

Nakomen van een wettelijke verplichting: Dit is het geval wanneer het verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een op ons van toepassing zijnde wettelijke verplichting.

In het algemeen, maken wij geen gebruik van de wettelijke mogelijkheid om uw persoonsgegevens te verwerking op grond van uw toestemming. Wij zullen om uw eventuele toestemming vragen voordat wij direct marketing communicatie van derden aan u verzenden via de email of een tekst bericht. U kunt te allen tijde uw toestemming daarvoor intrekken door contact met ons op te nemen.   

 

6. VERWERKINGSDOELEINDEN

Hieronder zetten wij uiteen voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken en op welke wettelijke basis dit gebeurt.

N.B. Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens op meerdere wettelijke gronden verwerken. Dit is afhankelijk van het doel van de verwerking. Neem gerust contact op als u meer informatie wenst over de specifieke wettelijke grond waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren, bijvoorbeeld indien die basis uit meerdere gronden bestaat.

Doel Type persoonsgegeven Rechtsgrond / gerechtvaardigd belang
Registratie als nieuwe klant of leverancier of om in te gaan op initiële vragen voordat u een overeenkomst met ons sluit. a) Identificatie

b) Contact

Uitvoering van een overeenkomst
Verwerking en levering van goederen en diensten: o.a.

a) boekhouding van betalingen, beloningen en kosten

b) inning vorderingen

a) Identificatie

b) Contact

c) Financieel

d) Transactie

a) Uitvoering van de overeenkomst

b) Gerechtvaardigd belang (incasso)

c) Nakoming wettelijke verplichting

Relatiebeheer: o.a.

a) informatie bij veranderingen van onze voorwaarden en privacy verklaring

b) voor een actie of feedback

a) Identificatie

b) Contact

c) Profiel

d) Marketing en communicatie

a) Uitvoering van de overeenkomst

b) Nakoming wettelijke verplichting

c) Gerechtvaardigd belang: up to date houden van onze bestanden en bestudering gebruik van onze producten en diensten

Deelname aan een actie of klantenonderzoek a) Identificatie

b) Contact

c) Profiel

d) Gebruik

e) Marketing en communicatie

a) Uitvoering van de overeenkomst

b) Gerechtvaardigd belang: bestudering gebruik van onze producten en diensten, productontwikkeling en bevordering van onze activiteiten

Het beheren en beschermen van onze organisatie, activiteiten en websites (o.a. troubleshooting, data analyse, testen, systeemonderhoud, support, verslaglegging en hosten van data) a) Identificatie

b) Contact

c) Technisch

d) Financieel

a) Gerechtvaardigd belang: bedrijfsvoering, administratie en IT diensten, netwerkbeveiliging, fraudebestrijding en interne organisatie

b) Nakoming wettelijke verplichting

Verstrekken van voor u relevante informatie (website en advertenties) en het meten van de effectiviteit daarvan a) Identificatie

b) Contact

c) Profiel

d) Gebruik

e) Marketing en communicatie

f) Technisch

a) Uitvoering van de overeenkomst

b) Gerechtvaardigd belang: bestudering van gebruik van onze producten en diensten, productontwikkeling, bevordering van onze activiteiten en bepaling van onze marketingstrategie

Data analyse om onze websites, producten en diensten, marketing, klantenrelatie en ervaringen te verbeteren a) Technisch

b) Gebruik

Gerechtvaardigd belang:

Onderscheiden van type klanten voor onze producten en diensten, updaten van onze websites en ontwikkeling van onze activiteiten en bepaling van onze marketingstrategie

Het doen van suggesties en aanbevelingen ten aanzien van producten en diensten die u zouden kunnen interesseren a) Identificatie

b) Contact

c) Technisch

d) Gebruik

e) Profiel

(f) Marketing en communicatie

a) uitvoering van de overeenkomst

b) gerechtvaardigd belang: productontwikkeling en bevordering van onze activiteiten

 

Marketing
Wij streven er naar om uw opties te geven ten aanzien van bepaalde vormen van de verwerking van persoonsgegevens, met name op het gebied van marketing en advertenties, bijvoorbeeld wanneer u onze websites of webshops bezoekt.

Promotionele aanbiedingen
Wij kunnen uw Identificatie-, Contact, Technische, Gebruikers- en Profielgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen over wat u wilt of nodig heeft of wat u mogelijk zou interesseren. Op deze manier kunnen wij vaststellen welke producten, diensten of aanbiedingen relevant voor zouden kunnen zijn (dit noemen wij marketing).

U kunt marketing communicatie van ons ontvangen wanneer u daarom gevraagd heeft of wanneer u goederen of diensten van ons gekocht heeft en u niet heeft aangegeven daar geen gebruik van te willen maken.

Marketing door derden
Wij zullen u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens met een derde te delen voor marketing doeleinden.

“Opting out”
U heeft altijd de mogelijkheid om ons of een derde vragen te stoppen met het zenden van marketing berichten. Wanneer u van de mogelijkheid gebruik heeft gemaakt om dit soort marketing berichten te stoppen, geldt dit niet voor persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft in het kader van een aankoop van onze producten of diensten,  de registratie van een garantie, product /dienst ervaring of andere transacties.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze webpagina’s om uw bezoek aan onze websites en webshop aantrekkelijk te maken en om bepaalde functies mogelijk te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 

Er zijn verschillende soorten van cookies. Op de desbetreffende website vindt u in de cookiebanner of cookieverklaring een complete lijst van de (verschillende soorten) cookies die wij eventueel op uw apparaat kunnen installeren en wat deze cookies doen. 

De meeste cookies die wij gebruiken worden weer van uw apparaat verwijderd aan het einde van de browser sessie (sessie cookies). Andere cookies blijven op uw computer, tablet of smartphone staan zodat wij bij een eventueel volgend bezoek uw apparaat kunnen herkennen (persistent cookies). Deze cookies worden gebruikt om u met uw gebruiksnaam aan te spreken en bepaalde formulieren als vast voor u in te vullen. 

Wanneer u onze websites bezoek zullen wij u informeren over wanneer en welk soorten van cookies geplaatst kunnen worden en u kunt uw browser ook als zodanig instellen. U kunt vervolgens zelf beslissen om alleen bepaalde cookies te accepteren of in het algemeen het gebruik van cookies uit te sluiten. 

Nieuwsbrief
Wanneer u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief, kan uw emailadres gebruikt worden voor advertentie doeleinden (na afzonderlijk verkregen toestemming), totdat u zich daarvoor uitschrijft. Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief zullen wij de door u verstrekt persoonsgegevens gebruiken om uw deze toe te zenden. U emailadres zal niet aan derden worden verstrekt voor advertentiedoeleinden. U kunt ten alle tijden u uitschrijven voor de nieuwsbrief door contact op te nemen met bovenstaande contact persoon of via de link in de desbetreffende nieuwsbrief.

Verandering van doeleinden
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij de gegevens voor een andere reden kunnen gebruiken, die verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.  Neem gerust contact met ons op als u hier meer over wilt weten.

Indien wij uw gegevens toch willen gebruiken voor een niet gerelateerd doel, zullen wij daarover contact met u opnemen om dit uit te leggen. 

Het kan voorkomen dat wij persoonlijke informatie verwerken zonder dat u daarvan op de hoogte bent of mee in heeft gestemd. Dit gebeurt alleen daar waar de wet dit mogelijk maakt of voorschrijft.

Bewaartermijn
Op het verwerken van uw persoonsgegevens zijn de volgende regels van toepassing (tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw data). 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld, bijvoorbeeld vanwege voorschriften van juridische, wettelijke, fiscale, boekhoudkundige of toezichthoudende aard. We mogen uw persoonsgegevens langer bewaren wanneer er sprake is van een klacht of wanneer wij redelijkerwijs een conflict met u voorzien. 

Om de juiste bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens te kunnen bepalen nemen wij het volgende in overweging: de omvang, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade als gevolg van onbevoegd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden van uw data, en of wij die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, alsmede de van toepassing zijnde juridische, wettelijke, fiscale, boekhoudkundige of andere voorschriften. Zo zijn wij gedurende minimaal 7 jaren wettelijk verplicht om bepaalde informatie van onze klanten voor de belastingdienst te bewaren (bijvoorbeeld Contact- Identificatie-, Financiële en Transactie gegevens).  

In voorkomende gevallen kunt u ons vragen om bepaalde informatie te verwijderen: zie hieronder bij uw rechten. 

In bepaalde gevallen zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- en statistische doeleinden. In dat geval mogen wij deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Uw klanten account kan altijd verwijderd worden via een bericht aan bovenstaande contact persoon of via de online verwijderingsfunctie.

Uiteraard kunt u gerust contact met ons opnemen voor meer vragen over onze bewaartermijnen.

 

8. VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN 

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onderstaande partijen voor bovenstaande doeleinden:

 • dienstverleners in hun hoedanigheid van verwerker voor het verrichten van IT en administratieve werkzaamheden.
 • professionele adviseurs in hun hoedanigheid van verwerker of (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke, waaronder advocaten, bankiers, accountants, belastingadviseurs, auditors, verzekeringsmaatschappijen.
 • belastingdiensten, toezichthouders en andere autoriteiten, die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.
 • vennootschappen binnen de Vlastuin Groep.
 • Derden waaraan wij eventueel ons bedrijf of bepaalde assets besluiten te verkopen, over te dragen of waarmee wij ons bedrijf of bepaalde assets willen fuseren. Wanneer ons bedrijf verandert, mogen eventuele nieuwe eigenaars uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in deze privacy verklaring.

In het bijzonder, voor de uitvoering van ons contract met u geldt nog het volgende: wij zullen uw gegevens aan de transporteur verstrekken zodat die de door u bestelde goederen kan afleveren. Verder zullen wij uw betalingsgegevens verstrekken aan derden die betrokken zijn bij de afwikkeling van de betaling, zoals banken en betalingsplatforms. In bepaalde gevallen zullen die zelfstandig persoonsgegevens van u verzamelen. In dat geval geldt de desbetreffende privacyverklaring van die derde. Daarnaast kunnen wij uw gegevens aan derden verstrekken om namens ons een creditcheck uit te voeren. 

Wij verplichten derden om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en in overeenstemming met de daarvoor geldende wetgeving te behandelen. Wij staan derden service providers niet toe om uw persoonlijke data voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Zij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor specifieke doeleinden en overeenkomstig onze instructies.

 

9. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens blijven in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (EER).  Ingeval wij u gegevens toch buiten de EER doorgeven, zullen wij er voor zorgen dat uw gegevens op een gelijk niveau beschermd zijn op tenminste een van de volgende manieren:

 • Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven naar landen waarvan de Europese Commissie heeft aangegeven dat zij een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens bieden. Voor meer informatie, zie de website van de Europese commissie:  Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries.
 • Ingeval wij gebruik maken van bepaalde dienstverleners, kunnen wij (model) contracten gebruiken, die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die zorgen voor een gelijke bescherming van persoonsgegevens als in de EER. Voor meer informatie, zie de website van de Europese Commissie: Model contracts for the transfer of personal data to third countries.
 • Indien wij gebruik maken van dienstverleners in de VS, kunnen wij gegevens naar doorzenden indien zij deel uitmaken van de Privacy Shield, die hun voorschrijft om een gelijk bescherming te bieden aan persoonsgegevens, die worden gedeeld tussen de EER en VS. Voor meer informatie zie de website van de Europese Commissie: EU-US Privacy Shield.

Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wenst over de manier waarop wij uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de EER.

 

10. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegd(e) gebruik, toegang, verandering of openbaarmaking. Verder beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot werknemers, vertegenwoordigers, leveranciers en andere derden, die daarvoor een reden hebben. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en zij hebben ter zake een geheimhoudingsplicht.

Wij beschikken over procedures voor het geval er sprake is van een eventuele gegevenslek en wij zullen u en de desbetreffende toezichthouder daarvan op de hoogte stellen, indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Uw persoonlijke gegevens worden in versleutelde vorm over het internet verstuurd. Wij beschermen onze webshop, websites en andere systemen met technische en organisatorische maatregelen, die er op gericht zijn om verlies, vernietiging, toegang, aanpassing of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen te voorkomen. U heeft alleen toegang tot uw klanten account met een persoonlijk wachtwoord. U moet er altijd voor zorgen dat uw toegangsinformatie tot uw account vertrouwelijk blijft en uw browser sluiten zodra u uw communicatie met ons beëindigd, in het bijzonder wanneer u uw apparaat met anderen deelt. 

 

11. UW RECHTEN

In bepaalde gevallen heeft u een aantal wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U hebt het recht op

 • inzage van uw persoonlijke gegevens: dit geeft u de mogelijkheid om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens, die wij van u hebben, en te controleren dat wij die gegevens in overeenstemming met de wet verwerken.
 • rectificatie van uw persoonlijke gegevens: u kunt onvolledige of onjuiste gegevens laten corrigeren. Wij behouden ons het recht voor om de juistheid van nieuwe gegevens te verifiëren.
 • verwijdering van uw persoonlijke gegevens (recht op vergetelheid): u kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen, indien wij geen goede reden meer hebben voor de verwerking daarvan. U heeft ook het recht om uw persoonlijke data te laten wissen wanneer u met succes bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking van uw gegevens (zie hieronder), indien wij uw informatie onrechtmatig hebben verwerkt of ingeval wij – vanwege een wettelijke verplichting – uw persoonsgegevens moeten wissen. Wij wijzen u er echter op dat er gevallen kunnen zijn waarin wij vanwege specifieke juridische redenen niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Wij zullen wij u daarover informeren wanneer u een verzoek bij ons doet.
 • bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens vanwege een gerechtvaardigd belang (van ons of een derde): u kunt bezwaar maken wanneer in uw specifieke geval de verwerking op deze grond een impact op uw fundamentele rechten en vrijheden heeft. U kunt ook bezwaar maken, indien wij gegevens verwerken voor direct marketing. Wij kunnen echter zwaarwegende redenen hebben voor de verwerking, die prevaleren over uw rechten en vrijheden.
 • beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens: in de volgende gevallen kunt u ons vragen om de verwerking van uw gegevens op te schorten:
  • indien u ons verzoekt om de juistheid van de gegevens vast te stellen;
  • ingeval wij de gegevens in strijd met de wet gebruiken, maar u niet wil dat wij deze wissen;
  • wanneer u ons vraagt om de gegevens te bewaren, terwijl wij die niet langer nodig hebben, omdat u een juridische vordering moet vaststellen, uitoefenen of u zich daartegen moet verweren;
  • u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens, maar wij moeten nagaan of wij prevalerende gerechtvaardigde gronden hebben om die te blijven gebruiken.
 • overdracht van uw persoonlijke gegevens aan u zelf of een derde (dataportabiliteit): op uw verzoek zullen wij u of een door u gekozen derde uw persoonlijke gegevens in een gestructureerde en gangbare vorm en in een leesbare format toezenden.  Dit geldt alleen voor geautomatiseerde informatie waarvoor u in eerste instantie uw toestemming gaf om te gebruiken of voor informatie die wij gebruikten voor de uitvoering van een contract met u. 
 • Intrekking van uw toestemming (op ieder moment) ingeval wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens op deze grond baseren. Echter, deze intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking, die al plaatsvond voordat u uw toestemming introk. 

Wij verzoeken u contact met ons op te nemen wanneer u een van deze rechten wilt uitoefenen. In beginsel hoeft u niets te betalen voor de inzage in uw gegevens (of voor de uitoefening van uw andere rechten). Echter, wij mogen u wel een redelijke vergoeding in rekening brengen wanneer uw verzoek duidelijk ongegrond is, bij herhaling wordt gedaan of excessief is. Wij mogen in zulke gevallen er ook voor kiezen om geen gehoor aan uw verzoek te geven. 

Het kan zijn dat wij specifieke informatie van u moeten vragen om uw identiteit vast te stellen en om te kunnen voldoen aan uw recht op inzage (of uw andere rechten). Het gaat hier dan om een veiligheidsmaatregel om er voor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet worden verstrekt aan een persoon die daartoe niet gerechtigd is. Wij kunnen contact met u opnemen met het verzoek om aanvullende informatie te verstrekken om ons antwoord te bespoedigen.

Wij proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Soms hebben wij langer dan een maand nodig, bijvoorbeeld wanneer uw verzoek bijzonder complex is of u een aantal verzoeken heeft gedaan. In dit geval zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en houden.