Privacy statement

Gegevens privacy is van groot belang voor Vlastuin en we hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie verwerkt persoonsgegevens

Vlastuin CDI BV (“Vlastuin”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Vlastuin internetsite.

De aard van internet in het algemeen en de Vlastuin internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de Vlastuin internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door Vlastuin ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.

Vlastuin zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u wilt communiceren met Vlastuin, een reservering wilt plaatsen of een inschrijving wilt verwezenlijken en/of andere diensten binnen de Vlastuin internetsite wilt afnemen (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Vlastuin verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de Vlastuin internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via de Vlastuin internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van Vlastuin, al dan niet via de Vlastuin internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen Vlastuin internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Vlastuin uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten. We zullen u enkel contacteren langs elektronische weg als u daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Vlastuin CDI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. Met betrekking tot e-mail marketing, kunt u zich direct afmelden indien u dit soort informatie liever niet ontvangt.

Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage/correctie/blokkering of verwijdering
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Vlastuin zodat wij uw persoonsgegevens via de e-mail kunnen verschaffen. Ook heeft u het recht om uw gegevens bij te werken, te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Recht om uw toestemming in te trekken
U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming zal geen gevolgen hebben voor de wettigheid van de verwerking op basis van uw instemming vóór uw intrekking.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Vlastuin. Vlastuin zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat Vlastuin uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u nog vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@vlastuincdi.com.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens of uw rechten.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Gegevens die doorgestuurd worden aan mediabureaus en technische leveranciers worden gebruikt voor de distributie van fysieke en digitale direct marketing. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Vlastuin voor marketingdoeleinden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u instemt met direct marketing. Met uitzondering van marketing per post, die aan u verstuurd worden op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Vlastuin  internetsite bent. Vlastuin  gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de Vlastuin internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Vlastuin kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiks-gemak van de Vlastuin internetsite.

De Vlastuin internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Vlastuin internetsite. Vlastuin houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Vlastuin internetsite.

Cookies

Vlastuin CDI gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Vlastuin CDI gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

Vlastuin heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Vlastuin toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

Vlastuin kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Vlastuin is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Vlastuin raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Vlastuin internetsite, kunt u contact opnemen via info@vlastuincdi.com